دارم میرم مدرسه      :'(  :'(   :'(  :'(  :'(  :'(  :'(  :'(  :'( 

خداحافظ تابستون خدا حافظ استراحت خداحافظ لحظه های شیرین  خدا حافظ:'(  :'(  :'(