بغض هایت را برای خودت نگه دار گاهی سبک نشوی سنگین تری