کاش دکتری در این شهر پیدا میشد و تو را برایم تجویز میکرد تا باورت شود من فقط با تو خوب میشوم.