خورشید زمانی شروع به غروب میکنه که فکر میکنه به اوج خودش رسیده 


این دقیقا همون کاریه که با ادم غرور میکنه.