وقتی یکیو دوست داری
اگه کل دنیا هم بیان بگن اون لعنتی
 تو باز قبول نمیکنی میدونی راست میگنا
ولی
نمی خوایی قبول کنی
 چون 
تو اون لعنتیو دوست داری.