امروز به بابام میگم یا (برام پرشه میخری یا نهنگ ابی نصب میکنم) دیدم پنج دقیقه بعد برام شارژ فرستاده نوشته (بابا اینترنت پر سرعت بگیر) 


اخه اینم شد زندگییییییییی