رفیق مجازی و غیر مجازی نداریم.         فدای همه دوست ها  ؛  )