من خوبم 

کمکم کن 

واقعا خوبم
بهت نیاز دارم 

بعد باهات حرف میزنم 
تنهام نزار