جوری رفتار نکنید که ادم وقتی بهتون فکر میکنه دلش بگیره:l