سرمو محکم زدم به دیوار 

وقتی دیم خالیه پاکت سیگارم 

تو که بی من خوشی ازم چی میخوایی؟

بعد از دوسال اومدی داری چیکارم؟

منو خاطره هات با هم خوبیم 

تو هم نمیرفتی اگه ادم بودی