اخه مگه از من بد بخت تر هم هست؟

سه تا امتحان تو یه روز 

مگه داریم؟مگه میشه؟

اونم چی؟

عربی 

فیزیک 

ادبیات 

من برم تو افق محو شم