این بار تو بگو دوستت دارم.

نترس اسمان را گرفتم به زمین نیاید