طو را با ط دسته دار مینویسم 

طو برایم با دیگران فرق داری.