هیچ کس برایم تو نمی شود 

اما قول میدم کسی هست که عاشقش شوم 


نه حروف میزارم نه اسم 

دوست نداره ولی دوستم داره