حال من حال اسیری است که 

هنگام فرار...

یادم امد کسی 

منتظرش نیست,نرفت