حس شبیو دارم که واسه چند لحظه منتظرت بودم 

واسه چند ثانیه خوشحال از برگشتت 

و ناراحت از رفتنت 

حال حالای من مثل حال اون شب شده:(