همه جا داره برف مییییاااااااددددد

غیر از این جا :'(                من برف 

میخوااااااااااممممممممم:'(