میشه ادم ها رو فراموش کرد 

ولی حس هایی که بهت دادن هرگز