حرف دلم را 

برای ماهی ها 

که 

مهمانشان هستم 

هراس دارم بگویم