من 

در اغوش تک تک سلول هایش 

گم میشوم 

وقتی به او می اندیشم 

بانو