عزیزم من خودمو فراموش کنم تو فراموش نمیشی عزیزم   eli