اقایون داداشام 

ابجی های گل 

همه با هم 

دست دست دست دست 

شله شله شله 

اوووه اووه 

وبلاگ چقدر قشنگه 

انشاالله مبارکش باد 

صدتا نبال کننده چقدر قشنگه 

ماشاالله به چشم و ابروش 

اووه اوووه اوووه 

اوووه اووه 

دست دست 

خوشگلا باید برقصن 

حالا از اینا از اینا ازینا 

بالادو سه عقب حالا بالا دو سه عقب 

اون عقیبی ها حال میکنننن 

اوووووه