دلم یه چیزی میخواد نمیدونم چیه 


الکی گفتم میدونم نمیگم خخخخخ