تکرار یک اشتباه 

دیگه اشتباه نیست 

یک 

انتخاب 

...