دکتر گفت : آآآآآآ کن 

هیچکس نفهمید دکتر در گلویم چه دید 

که در نسخه نوشت 

گریه کن.