میگن ادم ها لحظه ی مرگ همه خاطرات 

از جلو چشمش رد میشه 

و اون موقع من 

تو 

رو دوباره میبینم