راست و دروغشو نمیدونم گفتم اطلاع رسانی بشه 


ولی بستنی های خوشمزه ای داشت:(