خوابم نمیاد اهنگام پاک شدم (همگی:'(  )

فوتبال دوست ندارم خسته کنندس 

از گروه دوستام اومدم بیرون 

حوصلم سر رفته

حوصله هم ندارم 

چرا؟؟؟؟؟؟؟