در نهایت بی فرهنگی به سر میبریم 

هیچی نمیگم خودتون ببینید