سالگرد بدون خداحافظی رفتنت مبارک 

امروز روز خوبی نخواهد بود 


عاشق کسی شدم 

عاشق کسی که نیست 

ببخشید ولی هنوز بهت فکر میکنم