گاهی یه نفر هست که بی دلیل دنبال دلیل میگردی برای حرف زدن با اون 

؛)