(تازه اضافه شده ………………بهترم:)…………………)دلم دلم شهری خالی از ادم ها رو کرده 

شهری مرده 

شهری که بدون زدن ماسک به صورتم توی خیابون هاش 

بلند بلند راه برم گریه کنم 

بلند بلند فریاد بزنم.

چقدر دلم تنهایی میخواد 

نه کسی سراغمو بگیر 

نه کسی حرف بزنه 

نه کسی به اشکام زل بزنه 

نه حتی مجبور باشم حالمو توصیف کنم 

دلم میخواد برای یک روز هم که شده

با خودم زندگی کنم 

خودم تصمیم بگیرم 

خودم نفس بکشم 

دلم میخواد مرگ به سراغ این شهر و ادماش بیاد 

که از همه خستم 

خیلی نوشتم 

ولی فقط برای خودم