سرم درد میکنه 

سه تا نوافن خوردم هییییییچ اروم نشدم :'(

چیکار کنم!؟:'(