من و رفیقم دو حالت داریم 

یا من مریضم که با یه روانی رفیقم 

یا اون روانی که با من مریض رفیق 

دیگه حالتی نداره