خدایا ببخشید مزاحم شدم 

ولی 

پختیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییماز اینم بگذریم گوشیم سه درصد شارژ:/:'(