دارم موهای رویامو میبافم 

                 همه چیز زیادی واقعی شده #رپ