تنهایی توی خونه.

لامپ های خونه خاموش و خونه تقریبا تاریک.

گوشی تخت زانو های بغل کرده.

البوم های عکس اطراف.

موزیک مزخرف.

بغض دوست داشتنی.

خاطرات سخت.

افکار لش.

خوب نیستم…