چهار ده نفر عضو هانگوت 

عضو شدنتون درست شده؟

عضو شدید یا نه؟

یه حاظری بزنید لطفا