همسایه نتش رمز نداره وصل شدم کار اشتباهیه؟؟

من که اینطور فکر نمیکم خخخخخخخخخخخخخخخ