هیچ کس شیطان درک نکرد …

شاید 

عاشق 

حوا 

بود که به 

ادم 

تعظیم نکرد.

پ.ن:وبلاگ جدیدم دنبال کنید:)