ما تو زمینی زندگی میکنیم که خودشو جو گرفته 

چه برسه به ادم هاش