روز را با امید شروع کن 

تا زندگی با لبخند 

در دستانت شکوفا شود