تو میتونی خودت باشی.بشکنی.باز رو پای خودت وایسی ؛)