ماه تولدتون چیه؟

1  فروردین 

2 اردیبهشت 

3خرداد

4تیر

5مرداد

6شهریور 

7مهر

8ابان 

9اذر

10دی

11بهمن

12اسفند

جواب تک تک میدم؛)