یعنی یک هزارم هم امکانش باشه.من از فردا با اسنپ میرم سر کوچه میام.میرم.میام 

والااااا