بچه ها اگر بخوایید از تجربیات عاشقیتون,بگید چیا رو تعریف میکنید که راهنمایی کنه؟