خیلی حرف دارم 

بریم 

مرسی از این همه هوادار دممون گرم 

تنها بخش تیم که خیالم راحت بود دروازه بونمون بود 

بد بازی کردیم ولی ناجوان مردانه باختیم 

نکته مثبت ورزش گاه تعمیر شد خخخخ 

نکته منفی حد اقلللللل یه گل میزدیدددددد 

یه گل میخوردیدددددد 

بابا جام بخوره تو سر دروازه بون کاشیما 

میخواستم من صدام باز بشه 

بیام ببینم شما چی پست میکنید