تا داداشم هم میگه بد اخلاق شما ها میگید نه خخخخخخخ