ازم دور شید  

             راجبش نگید 

من با خاطراتش خوشم 

             ازم دور شید 

                           راجبش نگید 

اونو توی قلبم نمیکشم