قهقهه میزنم اما صدایش همه از دور خوش است.و تو هم حال مرا داری و انگار تمام است همه چیز...